DORADZTWO

Oferujemy projekty oraz rozwiązania szyte na miarę; dopasowane do aktualnych potrzeb i oczekiwań Klienta oraz uwzględniające najlepsze praktyki rynkowe.

RAPORTOWANIE ESG

Dobrej jakości dane niefinansowe i spójność ich prezentacji, to istota ujawniania danych ESG.Pomagamy przygotować raporty użyteczne zarówno dla organizacji raportujących jak i dla ich czytelników. Zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi i obowiązującymi regulacjami.

ZRÓWNOWAŻONE FINANSOWANIE

180 mld EUR rocznie wynosi luka inwestycyjna, którą musi wypełnić UE, aby osiągnąć cele dotyczące klimatu i energii wyznaczone na rok 2030.

Aby tę lukę wypełnić, niezbędne jest przekierowanie przepływów kapitałowych w kierunku inwestycji z zakresu zrównoważonego finansowania.

ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE

Wspieramy Klientów w transformacji strategicznej, której celem jest prowadzenie biznesu w sposób zyskowny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem wpływu na otoczenie.

ZARZĄDZANIE RELACJAMI
Z INTERESARIUSZAMI

Jeszcze prawie 10 lat temu 15% przedsiębiorców uważało, że w ich otoczeniu nie ma interesariuszy
(PARP, Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, 2011)
„Organizacja, która poważnie myśli o zarządzaniu ryzykiem w obszarach ESG, powinna najpierw przeprowadzić pogłębioną analizę czynników ryzyka w stosunku do oczekiwań najważniejszych interesariuszy”

(Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu, Ministerstwo Gospodarki, 2011)

SPRZEDAŻ I RELACJE ZEWNĘTRZNE

Wierzymy, że trwałe relacje z kluczowymi interesariuszami to klucz do stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Wspieramy Klientów w budowaniu i zarządzaniu relacjami z interesariuszami w oparciu o dialog, zaangażowanie i współpracę.

RELACJE WEWNĘTRZNE

W organizacjach, w których są jasno określone wartości, a każdy czuje się istotną częścią zespołu nie tylko rośnie zaangażowanie pracowników, ale też ich efektywność. Pomagamy Klientom tworzyć przestrzeń,w której pracownicy czują się bezpiecznie, z którą się utożsamiają, w ramach której w pełni wykorzystują swój potencjał.

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.