RELACJE WEWNĘTRZNE

W organizacjach, w których są jasno określone wartości, a każdy czuje się istotną częścią zespołu nie tylko rośnie zaangażowanie pracowników, ale też ich efektywność. Pomagamy Klientom tworzyć przestrzeń,w której pracownicy czują się bezpiecznie, z którą się utożsamiają, w ramach której w pełni wykorzystują swój potencjał.

- ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ -

1.

AUDYT ZARZĄDZANIARÓŻNORODNOŚCIĄ

Kompleksowa analiza istniejących w organizacji rozwiązań oraz systemu zarządzania różnorodnością jako całości.

Oferujemy diagnozę dojrzałości rozwiązań przyjętych w obszarze diversity & inclusion opartą na porównaniu rozwiązań wdrożonych w organizacji w odniesieniu do rozwiązań stosowanych przez liderów rynkowych. W ramach procesu identyfikujemy określone kategorie działań i narzędzi bądź wskazujemy luki. Oceniamy poziom zaawansowania podjętych inicjatyw. Zwracamy uwagę na kompletność stosowanych rozwiązań w odniesieniu do celów organizacji w zakresie diversity & inclusion.

2.

STRATEGIA ZARZĄDZANIARÓŻNORODNOŚCIĄ

Budujemy kompleksowe podejście do zarządzania różnorodnością w organizacji.

W ramach procesu, w który angażujemy szerokie grono pracowników, identyfikujemy kluczowe dla danej organizacji wymiary różnorodności. Definiujemy cele do osiągnięcia oraz zadania do realizacji. Uwzględniamy kontekst rynkowy, także społeczno – regulacyjny oraz doświadczenia i najlepsze praktyki innych firm i organizacji. Określamy mierzalne wskaźniki do osiągnięcia oraz sposób mierzenia i raportowania wyników w zakresie realizacji strategii.

- ZARZĄDZANIE PRZEZ WARTOŚCI -

1.

AUDYT ETYCZNY

Przegląd funkcjonujących w organizacji rozwiązań etycznych.

Przeprowadzamy kompleksowe przeglądy systemów etycznych  pod względem kompletności, poziomu zaawansowania poszczególnych rozwiązań oraz adekwatności stosowanych narzędzi do potrzeb organizacji. Sprawdzamy także poziom świadomości pracownikóww zakresie funkcjonowania systemu etycznego i dostępnych rozwiązań oraz skuteczność systemu whistleblowing.

2.

SYSTEM ETYCZNY

Budujemy kompletny system etyczny
w organizacji.

Przygotowujemy odpowiednie dokumenty podstawowe takie jak kodeks etyczny, procedury wspierające oraz opisy procesów. Projektujemy niezbędne narzędzia takie jak np. system wshistleblowing oraz wspieramy Klientów w komunikacji i edukacji pracowników. Planujemy proces zarządzania oraz raportowania kwestii etycznych w organizacji.

Szanowni Państwo,
Od 4. września 2023, zespół SAPERE jest częścią firmy doradczej EY.