Sprawozdawczość
w zakresie zrównoważonego rozwoju

1. stycznia 2017 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o rachunkowości będąca transpozycją unijnej Dyrektywy 2014/95/EU. Na kilkaset podmiotów w Polsce został nałożony obowiązek ujawniania danych niefinansowych

W czerwcu 2020 zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie taksonomii nakładające na przedsiębiorstwa objęte zakresem Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej wymóg ujawniania określonych wskaźników dotyczących tej części ich działalności, którą zgodnie z taksonomią klasyfikuje się jako zrównoważona

CO TO OZNACZA?

Ujawnianie danych niefinansowych (danych ESG) dla określonej grupy podmiotów, nie jest już działaniem dobrowolnym, a obowiązkiem prawnym

Oczekiwany zakres ujawnianych danych jest doprecyzowywany w ramach kolejnych dokumentów publikowanych na poziomie Unii Europejskiej (np. Komunikat Komisji Europejskiej – Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem, 2019/C 209/01)

Zmiany regulacyjne dotyczące sprawozdawczości niefinansowej są powiązane z działaniami na rzecz zrównoważonego finansowania – dobrej jakości, wiarygodne i porównywalne dane ESG są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych

JAK POMAGAMY?

Wspieramy klientów na każdym etapie opracowania raportu niefinansowego lub raportu zintegrowanego. Pomagamy:
zidentyfikować istotne dla organizacji tematy i obszary wpływu,
zbudować model tworzenia wartości (w przypadku raportów zintegrowanych),
określić zakres i zasięg raportowania
dobrać, przeliczyć i przedstawić wskaźniki oraz dane
Wspieramy w edukacji i zaangażowaniu organizacji. Przygotowujemy pełną treść raportu. Pomagamy w komunikacji raportu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu raportów:
w oparciu o Standardy GRI, Wytyczne IIRC ( Framework),
spełniających wymagania ustawy rachunkowości
odwołujące się do innych standardów i Wytycznych np. ISO 26 000, CDP, TCFD
pokazujących wpływ organizacji na otoczenie, kontrybucję do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs),

POWIĄZANE USŁUGI:

RAPORTOWANIE

Dobrej jakości dane niefinansowe i spójność ich prezentacji, to istota ujawniania danych ESG.Pomagamy przygotować raporty użyteczne zarówno dla organizacji raportujących jak i dla ich czytelników. Zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi i obowiązującymi regulacjami.
  • Raportowanie niefinansowe
  • Raportowanie zintegrowane

Chcesz być na bieżąco z wiedzą
o zrównoważonym rozwoju/ESG?