ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE

Wspieramy Klientów w transformacji strategicznej, której celem jest prowadzenie biznesu w sposób zyskowny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem wpływu na otoczenie.

- ANALIZA I PLANOWANIE STRATEGICZNE -

1.

ANALIZA STRATEGICZNA

Strategiczne wsparcie procesu identyfikacji kluczowych obszarów odpowiedzialności w organizacji.

Naszą analizę realizujemy w bliskiej współpracy z działami realizującymi kluczowe dla firmy operacje. Aby właściwie ukierunkować strategię działań w obszarze zrównoważonego rozwoju, wnikliwie przyglądamy się otoczeniu biznesowemu oraz pozabiznesowemu, które w bezpośredni sposób wpływają na osiągane wyniki.

2.

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Opracowanie kompleksowego dokumentu definiującego cele i zadania wspierające organizację w zrównoważonym rozwoju, korzystnym dla biznesu i dla otoczenia.

Strategia może być odrębnym dokumentem lub integralną częścią strategii biznesowej spółki. Projektujemy proces oraz towarzyszymy w nim organizacji. Proponując rozwiązania uwzględniamy kontekst branżowy, najlepsze doświadczenia i praktyki rynkowe oraz aktualną wiedzę naukową.

3.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ESG

Zarządzanie ryzykami ESG w ramach systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Pomagamy identyfikować i ocenić ryzyka ESG. Budujemy strategię zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyk. Zwracamy szczególną uwagę na ryzyka związane z klimatem. Pracujemy w oparciu o rekomendacje TCFD (the Task Force on Climate-related Financial Disclosures), Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (Komunikatem KE 2019/C 209/01) oraz inne, powiązane regulacje.

- ZARZĄDZANIE WPŁYWEM NA OTOCZENIE -

1.

IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH OBSZARÓW WPŁYWU NA OTOCZENIE

Zdefiniowanie kluczowych obszarów wpływu organizacji na otoczenie w wymiarze społecznym, środowiskowym oraz gospodarczym.

Proponujemy procesy integrujące analizę danych zastanych w podejściem warsztatowym uwzględniającym głos przedstawicieli organizacji. Identyfikujemy i określamy skalę wpływu w odniesieniu do czterech obszarów: łańcuch dostaw, organizacja, produkty i usługi, otoczenie.

2.

SYSTEM MIERZENIA
I ZARZĄDZANIA WPŁYWEM NA OTOCZENIE

Zaprojektowanie podejścia do monitorowania i zarządzania wpływem na otoczenie.

Definiujemy cele dla poszczególnych obszarów wpływu oraz wskaźniki do analizy wraz ze wskazaniem podejścia do ich określania i mierzenia. Opracowujemy propozycję podejścia do zarządzania wpływem na otoczenie, wraz z rekomendacją działań dla poszczególnych kategorii wpływu oraz propozycję schematu mierzenia i raportowania wpływu organizacji na otoczenie.

- CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU -

1.

OCENA DOJRZAŁOŚCI ROZWIĄZAŃ WSPIERAJĄCYCH REALIZACJĘ CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Ocena działań związanych z realizacją zobowiązań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz weryfikacja ich efektywności.

Analizując stopień dojrzałości rozwiązań w tym zakresie koncentrujemy się na ocenie działań strategicznych oraz tych bezpośrednio związanych z realizacją zobowiązań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju a także na weryfikacji ich efektywności. Mając na uwadze określoną przez ONZ perspektywę czasową w swojej ocenie uwzględniamy również trwałość rezultatów podejmowanych działań. Naszą diagnozę opieramy na gruntownej analizie działań podejmowanych na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes, ale również przez inne podmioty aktywnie i skutecznie wspierające agendę ONZ.

2.

STRATEGIE, PROGRAMY, DZIAŁANIA NA RZECZ CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Projektowanie działań na rzecz wspierania priorytetowych dla organizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Projektujemy zarówno rozwiązania strategiczne, odnoszące się kompleksowo do wspierania przez organizację Celów Zrównoważonego Rozwoju jak i programy oraz projekty dotyczące wybranego Celu. W zależności od potrzeb przygotowujemy propozycje rozwiązań koncentrujące się na zmianach w procesach i produktach organizacji jak również programy i działania komunikacyjne oraz edukacyjne, w tym inicjatywy partnerskie.

Chcesz być na bieżąco z wiedzą
o zrównoważonym rozwoju/ESG?